Algemene voorwaarden 

 

Algemene Voorwaarden van rijschool De Hertog.
Artikel 1: Verplichtingen rijschool De Hertog.
1. Je krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen ( WRM ). Zo heeft hij of zij onder andere een geldig "instructeur certificaat".
2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
3. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen aflegt in een vervangende lesauto.
4. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk zijn een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
5. De rijschool houdt de voortgang van jouw lessen bij op een digitale leskaart.
Controleer de gegevens op de digitale leskaart, met name de gevolgde lesuren en de betaalde termijnen. Als de gegevens op jouw digitale les kaart niet kloppen, heb je 14 dagen de tijd om dit te melden.

 

Artikel 2: Verplichtingen van de cursist:
1. Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dien je tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
3. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of veranderd, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur wel meegerekend .Indien de rijinstructeur telefonisch niet bereikbaar is, is een mailtje naar info@autorijschool-de-hertog.nl voldoende.
4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je een dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaald.
Een dringende reden is bijvoorbeeld:
Een overledene in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden.
Als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Uiteraard moet je dit wel kunnen aantonen.
5.De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
Het rijden onder invloed van alcohol en /of drugs is te allen tijde niet toegestaan.
6. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (overeenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden..
7. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.


Artikel 3: Betaling van de afgenomen diensten:
1.
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van 10,00 aan administratiekosten.
3. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan en gaat inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen.

 

Artikel 4: Rij(her)examen:
1. Ten tijde van een examen dienen alle openstaande posten voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is heeft de instructeur de mogelijkheid om het examen niet door te laten gaan. De kosten die hieruit voortkomen komen voor rekening van de cursist.
2. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat,

omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen ( zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs ), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen.
3. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Als jij aangeeft dat je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient jouw rijschool je schriftelijk aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.


Artikel 5: Annulering examen:
1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen.
Artikel 7: Stoppen met de lessen:
1. Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Als je geen lespakket hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding altijd per direct stoppen. Hierbij dient alsnog 48 uur voor afgesproken lesuren in acht genomen te worden.
2. De rijschool heeft altijd de mogelijkheid om de rijopleiding zonder opgave van een reden stop te zetten. Hierbij zullen alle reeds vooruitbetaalde bedragen terugbetaald worden.


Artikel 8: Vrijwaring / Aansprakelijkheid:
1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
b. Als jij je tijdens de rijles zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk gesteld worden.
2. Je dient de rijschool zelf op de hoogte te brengen indien je ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.


Artikel 9:juridisch Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing